25 August | Moqolotsi Oa Mosotho

Bokamoso ba thuto ke bofe Lesotho?

Thuto ea mathomo Lesotho mona ke e sa lefelloeng ho latela boitlamo ba naha ea rona litumellanong tsa machaba hore bonyane ngoana e mong le e mong a be le thuto ea mathomo. Ke taba e ntle ruri eo ea Lesotho ea ho phethahatsa morero ona molemong oa bokamoso ba sechaba le naha. Ke ntho e tsebahalang hore sechaba se senang tsebo kamehla se’a timelong. Haeba ’muso o ne o ke ke oa lefella bana litefello tsa sekolo, bana ba bangata ba ne ba tla hloleha ho fumana thuto leha e se e le ea mathomo ho latela litjeo tseo thuto e seng e le ho tsona morao tjena. Litefello tsa thuto li phahame ho latela maemo a renang a ho phahama hoa litlhoko tsa bophelo, ha chelete eona e ntse e felloa ke matla. Bana ba bangata ba fetohile likhutsana, ’me ha e ne e-ba ’muso ha oa etsa letsoho la monna ke mokolla, bana ba joalo ba ne ba tla sitoa ho kena sekolo kaha boholo ba bang ba phela le maqheku le maqhekoana a sa sebetseng ha ba bang bona ba fetohile lihlooho tsa malapa.

Le teng thutong ena ea mahala, potso e ntse e le hore na boleng ba eona bo hlahisa bana ba tla tsoela naha molemo kapa ke bana ba tla fetoha lithoto tse lebelletsoeng ho hiroa. Boleng ba thuto e sa lefelloeng e fanoang likolong tsa mathomo tse ngata bo sa ntsane bo ngongorehisa hajoale. Taba ena e pakahatsoa ke sephetho sa lihlahlobo tsa makhaola-khang se ntseng se thefuleha selemo le selemo lihlopheng tsa bosupa, borobong le leshome. Bana ba bangata ba fumaneng thuto ea mahala ba inoloa feela ho ntse ho re tšo ho bona. Ho feta moo, naha e boetse e kene morerong oa ho fetola lenane-thuto la sehlopha sa leshome ho le tlosa boemong ba machaba ho le tlisa boemong ba lehae.

Sena ho hlahella se etsoa ka sepheo sa ho fokotsa litefello tsa lihlahlobo tse boima ha li hlophisoa mose ho maoatle. Taba e ntse e le hore na lihlahlobo tsena ha li se li raloa hae koano na boleng ba tsona bo tla ’ne bo ikamahanye le ba machaba. Na bana bana ba tla tseba ho amoheloa lijunifesithing tse ling tseo ba ka khahloang ho ea ho tsona ka ntle ho naha? Ba ke ke ba bakeloa bothata ba hore ba qetelle ba imelitsoe ka hore ba etse lithuto tsa tlatsetso lijunifesithing tse joalo pele ba kenela kapa ba se ntse ba kenetse mafapha ao ba a batlang na? Kathoko ho moo, ho ea tsebahala hore Lesotho mona bobolu bo bongata. Le hoja e ne e le ntho e khoroang kapa e tlisang ho rua ka litsela tse molaong, ho ne ho tla thoe ho hafshoa ka nkatana. Kaha bobolu bo jele setsi ka har’a sechaba sa Basotho, ho tlisang letsoalo ke hore kamor’a hore lipotso li raloe ke ba li ralang, lipotso tseo le pele li ngoloa e le lihlahlobo, likolo tse ngata tse ling li tla be se ntse li e-na le tsona.

Sena se ka etsahala ka tsela ea hore ea etsang lipotso e-be ka bobolu ba tjotjo o qhatsetsa oa mphato oa hae oa tichere. Ebe tichere e joalo sekolo sa hae se kena lihlahlobong se se ntse se e-na le tsebo ea lipotso e re ha sephetho se hlaha, se hlahe sekolo sa hae se ipabotse. Se be ’ne se reneketsoe ka hore seo sekolo ke se rutang athe ke se atlehileng ka lebaka la bobolu ba ho utsoa lipotso. Ka hona, bohle ba lokela ho ingoaea lihlooho hore na boleng ba bokamoso ba thuto morao tjena Lesotho mona ke bofeng.

Litaba Tse Ling